Τα αποτελέσματα της προκήρυξης υποτροφιών για υποψηφίους διδάκτορες 2021

Εγκρίθηκαν από την σύγκλητο του Παναπειστημίου Θεσσαλίας τα αποτελέσματα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών ανά επιστημονική περιοχή και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων υποτρόφων) σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 3905/21/ΓΠ/03.03.2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της αξιολόγησης και επικυρώθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο της ΔΕΚΑ Π.Θ. στην υπ. αρ. 16/24-08-2021 Συνεδρίασή του. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σύμφωνα με τον μοναδικό αριθμό υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων (id), ως ακολούθως:

1. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

φθίνουσα βαθμολογική σειρά

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

301

2

260

3

239

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

φθίνουσα βαθμολογική σειρά

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

302

2

275

3

257

4

311

5

299

6

247

7

264

8

303

9

246

10

272

11

270

12

237

13

310

14

289

15

281

16

286

17

263

18

279

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

(συνολική βαθμολογία χαμηλότερη των 50 μορίων)

α/α

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

267

2

262

3

271

4

229

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

α/α

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

313

 

 

 

2. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

φθίνουσα βαθμολογική σειρά

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

243

2

280

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

φθίνουσα βαθμολογική σειρά

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

300

2

251

3

290

4

233

5

231

6

261

7

228

8

258

9

236

10

282

11

305

12

314

13

308

14

293

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

(συνολική βαθμολογία χαμηλότερη των 50 μορίων)

α/α

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

306

2

230

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

α/α

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

234

2

253

 

3. Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

φθίνουσα βαθμολογική σειρά

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

292

2

269

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

φθίνουσα βαθμολογική σειρά

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

244

2

277

3

252

4

287

5

297

6

291

7

274

8

254

9

276

10

266

11

295

12

316

13

255

14

238

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

(συνολική βαθμολογία χαμηλότερη των 50 μορίων)

α/α

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

248

4. Επιστήμες Ζωής

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

φθίνουσα βαθμολογική σειρά

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

259

2

273

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

φθίνουσα βαθμολογική σειρά

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

304

2

268

3

288

4

283

5

294

6

256

7

265

8

309

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

α/α

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

296

 

5. Θετικές Επιστήμες

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

φθίνουσα βαθμολογική σειρά

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

312

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

φθίνουσα βαθμολογική σειρά

Μοναδικός αριθμός υποβολής (id)

1

284

2

307

3

315

4

249

5

285

6

298

7

278

8

235

Οι δυνητικά επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν με σχετική επιστολή από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ, προκειμένου να δηλώσουν εάν αποδέχονται ή όχι την υποτροφία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αποτελεί ρητή προϋπόθεση για τη λήψη της, να μην λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από εργασία ή άλλη υποτροφία κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας της ΔΕΚΑ.

Σε περίπτωση παραίτησης (μη αποδοχής) υποψηφίων που έχουν επιλεγεί για τη λήψη υποτροφίας, επιλέγεται αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων από την ίδια επιστημονική περιοχή σύμφωνα με την φθίνουσα βαθμολογική σειρά (οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία υψηλότερη των 50 μορίων για να χρηματοδοτηθούν).

Στην Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια.

 

 

Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία