Ανακοινώσεις

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει την υλοποίηση προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν πέντε ανταγωνιστικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που διορίστηκαν για πρώτη φορά ως μέλη ΔΕΠ κατά την περίοδο 1/6/2022-31/05/2023 με επιστημονικά υπευθύνους τους ίδιο

Προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους η ημερομηνία ορισμού τριμελούς Συμβουλ

Δείτε στο συννημένο τα αποτελέσματα ανά επιστημονική περιοχή (πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων προτάσεων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά επιστημονική περιοχή) σύμφωνα με την αρ. πρωτ.

Δείτε στο συννημένο τα αποτελέσματα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών ανά επιστημονική περιοχή και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων υποτρόφων) σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.

Δείτε συννημένα παρακάτω τις πράξεις που αφορούν στη συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) 

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει έξι (6) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους η ημερομηνία ορισμού τριμελο

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει το «Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής», το οποίο για το έτος 2022 απονέμεται στη θεματική ενότητα (επιστημονική περιοχή): ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ Το «Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής» απονέμεται σε μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μακροχρόνια εξαιρετική ερευνητικ

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει το «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας» έτους 2022 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας μελών ΔΕΠ στον τομέα της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Η ΔΕΚΑ προκηρύσσει την υλοποίηση Προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν πέντε ανταγωνιστικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που διορίστηκαν για πρώτη φορά ως μέλη ΔΕΠ κατά την περίοδο 1/6/2021-31/05/2022 με επιστημονικά υπευθύνους τους ίδιο

Βραβεία εξαίρετης διδασκαλίας - διακεκριμένου ερευνητή. Προκηρύξεις τριετών υποτροφιών για υποψηφίους Διδάκτορες και ενίσχυσης νέων μέλων ΔΕΠ. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω συννημένα.