Ανακοινώσεις

Η σύγκλητος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας εγκρίνει τα επισυναπτόμενα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων ανά επιστημονική περιοχή (πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων προτάσεων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά επιστημονική περιοχή) σύμφωνα με την αρ. πρωτ.

Ο πρύτανης του Π.Θ. απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με σκοπό την συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) μετά από απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 256}30-8-2021), κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ (αρ.

Εγκρίθηκαν από την σύγκλητο του Παναπειστημίου Θεσσαλίας τα αποτελέσματα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών ανά επιστημονική περιοχή και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων υποτρόφων) σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 3905/21/ΓΠ/03.03.2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υποβλήθηκαν συνολικά εβδομήντα εννέα (79) έγκυρες αιτήσεις στις πέντε θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές).

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) μετά από απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 248/26-2-2021, θέμα 11.1), κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ (αρ. 12ης/19.02.2021), έχοντας υπόψη:

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και της Σχολής Τεχνολογίας με σκοπό την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Π

 

Δείτε παρακάτω το αρχείο με τα αποτελέσματα. Ο κωδικός της αίτησης σας εμφανίζεται πηγαίνοντας στην αίτηση σας μετά από την Σύνδεση χρήστη.

 

 

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), έχοντας υπόψη: