Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας Νέων Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) μετά από απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 256}30-8-2021), κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ (αρ. 16}24-8-2021), προκηρύσσει την υλοποίηση Προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν επτά ανταγωνιστικά προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), που διορίστηκαν κατά τη τελευταία τριετία στο Ίδρυμα με επιστημονικά υπευθύνους τους ίδιους. Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος, που διορίσθηκαν για πρώτη φορά στις βαθμίδες του Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ανέλαβαν καθήκοντα στο Π.Θ. κατά το διάστημα 01/01/2019 - 31/05/2021.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν επτά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού € 140.000 (€ 20.000/πρόγραμμα) , τα οποία θα έχουν διετή διάρκεια και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30/11/2023.

1. Εισαγωγή


Η Δομή Έρευνας Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) συνιστά υποστηρικτική δομή του Ιδρύματος, με δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ενοτήτων που θεραπεύονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της αποστολής της ασχολείται, μεταξύ των άλλων, με την υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, προγραμμάτων ενίσχυσης νέων ερευνητών και μεταδιδακτορικής έρευνας (post-doc), προγραμμάτων ενίσχυσης αναγνωρισμένων ερευνητών αλλά και με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Ιδρύματος.
Στόχος της Δομής είναι να υποστηρίξει πολυεπίπεδες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες κοινός παρονομαστής θα είναι η καινοτομία και η αριστεία.
Σκοπός της είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και η προαγωγή της παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε να εισηγηθεί στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η οποία και το ενέκρινε, την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό την προαγωγή της έρευνας των νέων μελών ΔΕΠ που διορίστηκαν κατά τη τελευταία τριετία σε οποιοδήποτε Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και για πρώτη φορά στις βαθμίδες του Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
To πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από πόρους που διατέθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Π.Θ. στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του για το έτος 2021. Η διαχείρισή του θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2. Στόχος προγράμματος (επιλέξιμες δραστηριότητες) / προϋποθέσεις συμμετοχής

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων με επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο από νέα μέλη ΔΕΠ καθώς και η εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του ΠΘ μέσω ανάπτυξης συνεργασιών με καταξιωμένους ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού.
Κάθε μέλος ΔΕΠ που επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την πρότασή του (σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία) σε μία από τις κάτωθι επιστημονικές περιοχές (θεματικές ενότητες), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ, ανάλογα με το περιεχόμενο της πρότασης, ως ακολούθως:
Α. Επιστήμες Υγείας
Β. Επιστήμες Ζωής
Γ. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
Δ. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
Ε. Θετικές Επιστήμες
Η κατανομή των πόρων αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε ενότητα να χρηματοδοτηθεί τουλάχιστον μία πρόταση, με κριτήριο τη βαθμολογία (στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα). Στη συνέχεια, θα χρηματοδοτηθούν επιπλέον δύο προτάσεις, ανάλογα με το πλήθος των υποβληθέντων προτάσεων/ενότητα ως προς το συνολικό πλήθος των προτάσεων (ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε ενότητας στο συνολικό πλήθος των προτάσεων) και λαμβάνοντας υπόψιν τη βαθμολογία τους.
Με απώτερο στόχο την συμβολή στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, αξιολογείται η συμμετοχή ενός φορέα του εξωτερικού στην προτεινόμενη έρευνα. Η συμμετοχή πιστοποιείται με την κατάθεση επίσημης επιστολής από τον φορέα του εξωτερικού στην οποία βεβαιώνεται η πρόθεση και ο τρόπος συμμετοχής του φορέα στην προτεινόμενη έρευνα (όπως ανταλλαγές επισκέψεων, εκπαίδευση φοιτητών, συνεισφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων ή πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής που δεν είναι διαθέσιμος στο ΠΘ). Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα προγράμματα ότι η προτεινόμενη έρευνα θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι υποβάλλοντες θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν αναλάβει καθήκοντα στο ΠΘ από τις 01/01/2019 έως τις 31/05/2021 και για πρώτη φορά ως μέλη ΔΕΠ στις βαθμίδες του Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή.
 2. Η χρηματοδότηση που έχουν λάβει ως μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από άλλες πηγές για ερευνητικά έργα κατά το παραπάνω διάστημα να μην ξεπερνά συνολικά τα 200.000,00 ευρώ. Σε αυτή την χρηματοδότηση συμπεριλαμβάνονται έργα που εκτελούνται σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 3. Να μην έχει εγκριθεί χρηματοδότηση από άλλη πηγή για το αντικείμενο της πρότασης, για το οποίο ζητείται χρηματοδότηση.

3. Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών


Ο προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού έργου ανέρχεται σε ύψος € 20.000 και η διάρκεια του είναι δύο έτη με καταληκτική ημερομηνία λήξης το αργότερο στις 30/11/2023.
Όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση κάθε έργου, τίθενται οι εξής περιορισμοί:

 1. Υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται από τους επιστημονικά υπευθύνους. Το συνολικό ποσό υποτροφιών δεν δύναται να ξεπερνά τις € 10.000 (50% του προϋπολογισμού του έργου).
 2. Δεν προβλέπεται η κάλυψη αμοιβών μελών ΔΕΠ και μόνιμου προσωπικού (εντός και εκτός Π.Θ.), αλλά δικαιολογούνται δαπάνες μετακινήσεων αυτών στο πλαίσιο της υλοποιούμενης έρευνας.

4. Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://www.deka.uth.gr/ κατά την περίοδο από 16.09.2021 έως 17.10.2021 (καταληκτική ημερομηνία). Οι υποβληθείσες προτάσεις λαμβάνουν αριθμό υποβολής ο οποίος είναι μοναδικός κωδικός και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Στην ανωτέρω διεύθυνση ο κάθε ενδιαφερόμενος θα κληθεί να συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία και να υποβάλλει την πλήρη πρόταση του προγράμματος (σε μορφή pdf):

 1. Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπευθύνου
 2. Τμήμα (επιλογή από διαμορφωμένο κατάλογο)
 3. Βαθμίδα Επιστημονικού Υπευθύνου: (επιλογή της βαθμίδας του υποβάλλοντος μέλους ΔΕΠ)
 4. Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων: (η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων ως μέλος ΔΕΠ Π.Θ. πρέπει να είναι μεταγενέστερη της  1.1.2019 και το αργότερο έως τις 31.05.2021). Στο πεδίο αυτό συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η σχετική Πράξη ανάληψης καθηκόντων.
 5. Θεματική ενότητα πρότασης
 6. Τίτλος πρότασης
 7. Συνεργαζόμενος Φορέας-Τμήμα-Ίδρυμα του εξωτερικού, Στο πεδίο αυτό συνυποβάλλεται υποχρεωτικά σχετική επιστολή του φορέα του εξωτερικού που βεβαιώνει την πρόθεση και τον τρόπο συμμετοχής στην προτεινόμενη έρευνα.
 8. Σύντομη περίληψη του προτεινόμενου έργου (έως 200 λέξεις). Σε περίπτωση επιτυχίας του προγράμματος θα δημοσιοποιηθεί και άρα δεν θα πρέπει να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες.
 9. Την πλήρη πρόταση σε απολύτως καθορισμένα (σε περιεχόμενο και έκταση) πεδία, σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται (Παράρτημα Α). Η πρόταση μπορεί να γραφεί μόνο στην ελληνική γλώσσα (σε μορφή pdf).

5. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

Στο πρώτο στάδιο, οι προτάσεις ελέγχονται ως προς την υποβολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων και εντύπων, την τήρηση των προϋποθέσεων και περιορισμών της συμμετοχής καθώς και των άλλων οριζόμενων στην παρούσα πρόσκληση, πριν αποσταλούν προς αξιολόγηση. Οι υποψήφιοι των οποίων οι προτάσεις είναι απορριπτέες, ενημερώνονται ατομικά για τον λόγο της απόρριψης.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από εξωτερικά μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων και ομότιμους καθηγητές, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς και από Ερευνητές Α’, Β’ και Γ’ Βαθμίδας που θα οριστούν ανά θεματική ενότητα/επιστημονική περιοχή από το Συμβούλιο της ΔΕΚΑ.
Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων προτάσεων, καθώς και οι πίνακες επιλαχόντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονική περιοχή. Οι εν λόγω πίνακες επικυρώνονται από το αρμόδιο Συμβούλιο της ΔΕΚΑ και στη συνέχεια αποστέλλονται προς έγκριση από τη Σύγκλητο. Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα επιλεγούν αναμένεται να αρχίσει την 1η Δεκεμβρίου του 2021 και θα έχει διάρκεια 2 έτη (έως το τέλος Νοεμβρίου 2023).

Η μοριοδότηση των προτάσεων των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α1. Σκοπιμότητα / Επιστημονική Συμβολή &

Πρωτοτυπία

(0-20 βαθμοί)

α. Είναι οι σκοποί της έρευνας διατυπωμένοι με σαφήνεια;

β. Στηρίζονται σε επαρκή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ώστε να προκύπτει η συμβολή της έρευνας στην απόκτηση νέας γνώσης;

γ. Υπάρχει συνάφεια μεταξύ των σκοπών της έρευνας και της διατύπωσης των ερευνητικών υποθέσεων και ερωτημάτων;

δ. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι ενημερωμένη ως προς τα σύγχρονα δεδομένα και παρουσιάζεται κριτικά;

ε. Η επιστημονική πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης τεκμηριώνεται με σαφήνεια; 

Α2. Πληρότητα υλοποίησης (μεθοδολογία, προϋπολογισμός, παραδοτέα)

(0-20 βαθμοί)

α. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός ανταποκρίνεται στα ερευνητικά ερωτήματα;

β. Είναι πλήρης η περιγραφή των μεθοδολογικών επιλογών αναφορικά με την προτεινόμενη έρευνα;

γ. Είναι πλήρης η περιγραφή των μεθόδων και η δυνατότητα ανάκτησης, συλλογής  και ανάλυσης δεδομένων στις υπάρχουσες υποδομές του ΠΘ;

δ. Έχει γίνει πλήρης αναφορά στα ζητήματα ηθικής δεοντολογίας που πιθανόν αφορούν  την προτεινόμενη έρευνα;

ε. Υπάρχει σαφής δικαιολόγηση του προϋπολογισμού και του αριθμού και της χρονικής διάρκειας των παραδοτέων;

Α3. Εμπειρία – Συνάφεια του  Επιστημονικού Υπευθύνου στο αντικείμενο της έρευνας όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τις προηγούμενες δημοσιεύσεις

(0-20 βαθμοί)

α. Το βιογραφικό του επιστημονικού υπεύθυνου τεκμηριώνει συνάφεια με το αντικείμενο της μελέτης;

β. Το βιογραφικό του ΕΥ τεκμηριώνει εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων;

Α4. Συνεργασία  με ερευνητικό φορέα εκτός χώρας  (0-20 βαθμοί)

α. Σε ποιο βαθμό η συνεργασία είναι απαραίτητη/εξυπηρετεί τους σκοπούς της προτεινόμενης έρευνας;  

β. Δημιουργούνται συνθήκες μακροχρόνιας μελλοντικής συνεργασίας και υποβολής κοινών προγραμμάτων;

Α5.Επιστημονικός, οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος και διεπιστημονικότητα της προτεινόμενης έρευνας

(0-20 βαθμοί)

α. Προβλέπεται δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας;

β. Είναι επαρκώς τεκμηριωμένα τα πιθανά οφέλη για την επιστήμη, την οικονομία ή την κοινωνία από την προτεινόμενη έρευνα;

γ. Σχετίζεται η προτεινόμενη έρευνα με την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας, την αντιμετώπιση σημαντικών επιστημονικών,   κοινωνικών          ή                οικονομικών προβλημάτων;

 

Η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική βαθμολογία είναι 50 μόρια (50% της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας). Οι προτάσεις που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία χαμηλότερη των 50 μορίων αποκλείονται από τη χρηματοδότηση.

 

 1. Παραδοτέα/υποχρεώσεις επιστημονικά υπευθύνων

  Ενδιάμεσο παραδοτέο είναι η ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ενδιάμεση έκθεση προόδου) που συντάσσεται και υπογράφεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο.

  Τελικά παραδοτέα θα είναι η συνολική έκθεση του έργου και η υποβολή μίας τουλάχιστον μία πρωτότυπης δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με υπεύθυνο αλληλογραφίας τον επιστημονικά υπεύθυνο. Ο επιστημονικά υπεύθυνος οφείλει να κάνει μνεία, σε κάθε δημοσίευση επί των αποτελεσμάτων του έργου, ότι η χρηματοδότησή του πραγματοποιήθηκε από το πρόγραμμα ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ).

 2. Δημοσιοποίηση – παροχή πληροφοριών

  Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΚΑ, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Παλαιά Βόλου) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα του 2421006429, καθώς και στo e-mail: kaligeri@uth.gr.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο τηλ. 2421006441 (ή μέσω του email: pvlastaridis@uth.gr)

 

Η Πρόεδρος της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) Π.Θ.

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία