Πληροφορίες

Ταυτότητα

Η δημιουργία της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποτελεί στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος και συμπεριλήφθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό για τα έτη 2016-2020. Στόχος της ΔΕΚΑ είναι να υποστηρίξει πολυεπίπεδες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες κοινός παρονομαστής θα είναι η καινοτομία και η αριστεία. Σκοπός είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και η προαγωγή της παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς.

Σκοπός

Η Δομή Έρευνας Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) συνιστά δομή του Π.Θ., που έχει ως αποστολή:
1. Την καταγραφή και συντονισμό των υψηλής τεχνολογίας υποδομών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους.
2. Την ενίσχυση ερευνητικών έργων διεπιστημονικού χαρακτήρα που διασφαλίζουν με την εφαρμογή τους τη διερεύνηση και επίλυση σημαντικών κοινωνικών και παραγωγικών προβλημάτων και χρηματοδοτούνται από εθνικά και διεθνή προγράμματα. Η ΔΕΚΑ θα δρα συμπληρωματικά στην υφιστάμενη ερευνητική δραστηριότητα του ΠΘ.
3. Τον εντοπισμό, αναγνώριση και ενίσχυση των θυλάκων αριστείας του ΠΘ και διάχυση πρακτικών και έργου που παράγεται

Στόχοι

Οι δράσεις της ΔΕΚΑ θα εστιάσουν σε δύο βασικούς στόχους: 

 • Ενίσχυση ερευνητικών έργων διεπιστημονικού χαρακτήρα που διασφαλίζουν με την εφαρμογή τους τη διερεύνηση και επίλυση σημαντικών κοινωνικών και παραγωγικών προβλημάτων και χρηματοδοτούνται από εθνικά και διεθνή προγράμματα. Αυτό προϋποθέτει, καθιερώνει και εν τέλει καταλήγει σε:
  Διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας.
  • Ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εργαστηρίων και ερευνητικών υποδομών του ΠΘ.
  • Συντονισμό των υψηλής τεχνολογίας υποδομών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους.
  • Δημιουργία «ανοιχτών δεδομένων» (open access).
  • Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
  • Διοργάνωση συνεδρίων και workshops.
  • Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς ομάδες-στόχους και στο ευρύ κοινό μέσω της διοργάνωσης ημερίδων, ομιλιών, εκθέσεων, κ.ά.
 • Εντοπισμός, αναγνώριση, ενίσχυση των θυλάκων αριστείας του ΠΘ και διάχυση πρακτικών και έργου που παράγεται.
  • Βραβείο εξαιρετικής διδασκαλίας
  • Βραβεία εξαιρετικής επίδοσης φοιτητών και αποφοίτων για προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και διδάκτορες
  • Δημοσιεύσεις και δημοσιευμένο έργο υψηλής ποιότητας
  • Συνολική προσφορά στην επιστήμη
  • Συνολική προσφορά στο Ίδρυμα
  • Ερευνητικά προγράμματα
  • Καινοτομίες και καινοτόμες ιδέες
  • Κοινωνική προσφορά
  • Κοινωνικούς φορείς για το έργο τους και/ή πολίτες για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο
  • Προγράμματα υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
  • Προγράμματα ενίσχυσης νέων ερευνητών και μεταδιδακτορικής έρευνας (post-doc)
  • Προγράμματα ενίσχυσης αναγνωρισμένων ερευνητών
  • Ειδική αναφορά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, με στόχο την ανάδειξη των διακεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας
  • Διοργάνωση διαλέξεων όπου οι διακριθέντες θα παρουσιάζουν το θέμα στο οποίο αρίστευσαν,
  • Μαγνητοσκόπηση και ψηφιοποίηση των διαλέξεων και διάθεση τους στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και προβολή τους στην ελληνική τηλεόραση,
  • Θέσπιση ετήσιου συνεδρίου προβολής της αριστείας,
  • Αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών με διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων 

Ωφελούμενοι από τη δημιουργία και ανάπτυξη της ΔΕΚΑ

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές αναμένεται να αποκομίσουν το σημαντικότερο μερίδιο από τα οφέλη που θα προκύψουν από τη ΔΕΚΑ. Η δομή, μέσα από workshops και διαλέξεις θα δώσει την δυνατότητα γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών και ερευνητικών εργαλείων που θα τους βοηθήσουν, αφενός στην επίτευξη της αριστείας κατά την εκπόνηση των διατριβών τους και αφετέρου στην κατανόηση της σημασίας της διεπιστημονικής έρευνας για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων.
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές
Υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση της χώρας. Η εκροή αυτού του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι ίσως η σημαντικότερη επίπτωση της κρίσης, διότι στερεί από την Ελλάδα κεφάλαιο το οποίο έχει δημιουργηθεί στη χώρα, αλλά τα οφέλη του θα καρπωθεί μια άλλη χώρα. Επιπλέον, στερεί τη δυνατότητα ανανέωσης του ερευνητικού δυναμικού του ΠΘ. Η ΔΕΚΑ μπορεί να προσελκύσει νέους ερευνητές μέσα από το πρόγραμμα των υποτροφιών του, δημιουργώντας ευκαιρίες παραμονής στην Ελλάδα και ειδικά στο ΠΘ.
Οι καθηγητές του ΠΘ
Η ΔΕΚΑ θα προσφέρει στους καθηγητές του ΠΘ μια επιπλέον ενίσχυση που απαιτείται για την εκπόνηση ερευνών σε υψηλό επίπεδο. Η καταγραφή και η πλήρης εκμετάλλευση του υπάρχοντος εξοπλισμού, καθώς και η επένδυση σε νέο στοχευμένο μεγάλο εργαστηριακό εξοπλισμό θα αυξήσει σημαντικά τις ερευνητικές δυνατότητες των καθηγητών. Παράλληλα, ο διεπιστημονικός διάλογος και η συνεργατική έρευνα θα δημιουργήσουν νέες ερευνητικές προκλήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν το έναυσμα για μια σφαιρική αντιμετώπισή τους.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Οι ωφέλειες που θα προκύψουν για το ΠΘ είναι προφανείς:

 • θα δώσει τη δυνατότητα στις ερευνητικές ομάδες του ΠΘ να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας τη συμμετοχή τους στα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ καθιστώντας το ΠΘ κόμβο στο δίκτυο αριστείας,
 • θα αυξήσει τους οικονομικούς πόρους λόγω των προγραμμάτων και της καινοτομίας,
 • οι νέοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και στα τμήματα καθώς θα αμείβονται μέσω της ΔΕΚΑ
 • το ΠΘ θα ενταχθεί δυναμικά στα δίκτυα της παγκόσμιας διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας.
 • τα ερευνητικά αποτελέσματα θα αναβαθμίσουν το ΠΘ στις διεθνείς αξιολογήσεις,

 

Διοίκηση 

Η ΔΕΚΑ λειτουργεί ως αυτοδύναμη δομή, εποπτεύεται από τη Σύγκλητο του ΠΘ και εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας.
Η λειτουργία της ΔΕΚΑ συντονίζεται από τα ακόλουθα όργανα: (α) το επταμελές Συμβούλιο, (β) τον Πρόεδρό του, (γ) τον Αναπληρωτή Πρόεδρό του.
Το Συμβούλιο: 

 • χαράσσει και εισηγείται προς τη Σύγκλητο τη στρατηγική και την περαιτέρω ανάπτυξη της Δομής,
 • συντονίζει την υλοποίηση των δράσεων στη Δομή, την διαδικασία επιλογής και την απονομή των αριστείων καθώς και τις δράσεις διάχυσης της αριστείας,
 • υποβάλλει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους και τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου στη Σύγκλητο στο πλαίσιο της άσκησης του ελέγχου της λειτουργίας και των πεπραγμένων του 
 • συντάσσει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης δραστηριοτήτων της ΔΕΚΑ με βάση δείκτες που έχουν προκαθορισθεί.

 

Οικονομική διαχείριση

Η οικονομική διαχείριση της ΔΕΚΑ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΘ, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.